วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทักษะกระบวงการทำงาน

กระบวนการทำงานช่าง                              งานช่าง หมายถึง การทำงานของช่าง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานของช่าง ซึ่งมีหลายประเภทและหลายสาขา เช่น งานไฟฟ้า งานประปา งานไม้ งานปูน งานโลหะ งานออกแบบเขียนแบบ เป็นต้น ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตนแล้ว ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการทำงานด้วย  ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง อาจได้จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประสบการณ์การทำงานของช่าง นอกจากจะเสริมความรู้ของช่างแล้ว ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงานอีกด้วย และในการทำงานช่างในแต่ละอย่าง แต่ละประเภท จำเป็นต้องอาศัย ทักษะกระบวนการในการทำงานที่ถูกต้อง จึงจะทำให้ได้ผลงาน หรือชิ้นงานที่ดี มีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดจุดหมายไว้              ทักษะกระบวนการทำงานคือ การลงมือทำงานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นในการฝึกวิธีทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการทำงานเป็นรายบุคคล และการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยกระบวนการทำงานมีขั้นตอนตั้งแต่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนการทำงาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทำงาน  ตามที่ ชะลอ  บุญก่อ และคณะ (2550 : 8-14)กล่าวถึง ทักษะกระบวนการทำงานช่างว่า ลักษณะของงานช่างมี 4 ลักษณะ และจะมีกระบวนการทำงานที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันบ้างในบางหัวข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น